เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวัชร ศริกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ในครั้งนี้ ทางศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวางได้ร่วมหารือในหลักการกับคณะกรรมการบริหารโครงการในเรื่องแนวทางการเลี้ยงโคนมในส่วนของธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่ีดำไเนินการโดน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

ภาพกิจกรรม

Cattle and buffalo Bank 1

Cattle and buffalo Bank 2

Cattle and buffalo Bank 3

Cattle and buffalo Bank 4

Cattle and buffalo Bank 5

Cattle and buffalo Bank 6

Cattle and buffalo Bank 7

Cattle and buffalo Bank 8

Cattle and buffalo Bank 9

Cattle and buffalo Bank 10

Cattle and buffalo Bank 11

Cattle and buffalo Bank 12