เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2454 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ดำเนินงานตามแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลกรมปศุสัตว์ (แผนการพัฒนาบุคลากร IDP) ครั้งที่ 1/2564 เป็นการสอนการทำ TMR สำหรับเป็นอาหารโคนมให้กับพนักงานราชการภายในหน่วยงาน ในครั้งนี้นายวิชิต ชูเสน นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะนำ และสอน พนักงานราชาการในสังกัด ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

ภาพกิจกรรม

IDP 1 2564 001

IDP 1 2564 002

IDP 1 2564 003

IDP 1 2564 004

IDP 1 2564 005

IDP 1 2564 006

IDP 1 2564 007

IDP 1 2564 008

IDP 1 2564 009

IDP 1 2564 010

IDP 1 2564 011

IDP 1 2564 012

IDP 1 2564 013

IDP 1 2564 014

IDP 1 2564 015

IDP 1 2564 016

IDP 1 2564 017

IDP 1 2564 019