เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ได้จำหน่ายลูกโคเนื้อให้เกษตรกรฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ( ณ หทัยฟาร์ม ทะเบียนเครือข่ายฯ สบ-1-2-01/63 ) จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในกิจกรรมฟาร์ม และทางศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จะได้ออกติดตามไปเก็บข้อมูลฟาร์มเครือข่ายในโอกาศต่อไป

ภาพกิจกรรม

Sell beef cattle to farm network 1

Sell beef cattle to farm network 2

Sell beef cattle to farm network 3

Sell beef cattle to farm network 4

Sell beef cattle to farm network 5