เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวัชระ ศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง มอบหมายให้นายวิชิต ชูเสน นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ และนายอำนาจ ศรีสิงห์ นักวิชาการสัตวบาล ร่วมกับนายศรีวรพงษ์ ฤาชา (เจ้าของฟาร์มไก่งวง ฤาชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเลขที่ สบ-7-1-01/60 ซึ่งเป็นฟาร์มที่ผ่านการประกวดฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่นในระดับเขตมาแล้วนั้น นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเครือข่ายดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

ภาพกิจกรรม

Presented the network farm contest 1

Presented the network farm contest 2

Presented the network farm contest 3

Presented the network farm contest 4

Presented the network farm contest 5

Presented the network farm contest 6

Presented the network farm contest 7