ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ให้การฝึกงานนักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  จำนวน 3 รายได้แก่

  1. นายพีรพล หวังจำปี
  2. นายชัชวาลย์ ตาหนี
  3. นายบุญจ่วน งาสาน

เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพ

ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ให้การฝึกงานนักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ให้การฝึกงานนักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ให้การฝึกงานนักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ให้การฝึกงานนักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ให้การฝึกงานนักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ให้การฝึกงานนักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ให้การฝึกงานนักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ให้การฝึกงานนักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ให้การฝึกงานนักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ให้การฝึกงานนักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา